TILSYN

Oppdrag som tilsynsfører

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Tilsyn er således en kontroll med fosterhjemmet som kommer i tillegg til den kontroll med fosterhjemmet som barneverntjenesten selv skal utføre, jf. kap. 11.

 

Tilsynet skal utføres av en tilsynsfører som skal ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, jf. fosterhjemsforskriften § 8 fjerde ledd.
Det at kontrollen med fosterhjemmet skal utføres av en uavhengig tredjeperson i tillegg til barneverntjenesten skal bidra til å sikre barnets rettssikkerhet og trygghet. Dermed blir spørsmålet om hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg vurdert av to instanser med forskjellige ståsteder i forhold til fosterhjemsplasseringen.