VERGE

Oppdrag som verge

 

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne.

Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

 

Begjæring om vergemål:

  • Kan fremsettes av personen selv, nærstående eller behandler. Fylkesmannen kan også treffe vedtak av eget tiltak.

Faste verger:

  • Fylkesmannen kan engasjere faste verger med særlig kompetanse.